ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์ จำนวน 15 เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,500.-  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 22 guests and no members online