• Last Updated: Thursday, 08 April 2021 08:42
  • Published: Thursday, 13 June 2019 08:23
  • Hits: 2075
   
นโยบายการ ทำตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน
-  

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2565

-  

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2565

-  

เอกสารและบันทึก "การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่างาน" 

   
นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ


รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์

   
นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายสนับสนุน
  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 

นโยบายการ การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  รายงานสรุปผล โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
   

Who' online

We have 33 guests and no members online