ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลกรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2557 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   

 ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2565      [Update 1 ธ.ค.65

 ปฎิทินการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565            

  

  คู่มือการปฏิบัติงาน ในระบบตรวจสอบและบันทึก การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ      

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085

Who' online

We have 8 guests and no members online