“การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารคลัสเตอร์พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

The setting-up of the strategy on the cluster management of the enviroment-friendly alternative energy”

ผศ.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์ (คณะบริหารธุรกิจ)

 แบบรายงาน 
 Presentaion 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 20 guests and no members online