ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082, 4084
ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064, 4083
ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 8 เม.ย.65
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 ให้ต้นสังกัดเก็บไว้
ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130
ทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund
ยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของทุกปี ติดต่อสอบถาม งท.กจ. 8146
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตัวอย่างบันทึกข้อความและตัวอย่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

ร่วมงานกับเรา

       
       
        
        

► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/
เสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ ม.ร.
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
       
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ) 
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน
โดย สุรดี เขียวหวาน
 ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.

Position Name

สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี

ตัวอย่าง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
พ.ศ. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี
 
 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
             
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
 
         
           

Who' online

We have 43 guests and no members online