ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 7 เม.ย.66
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 ให้ต้นสังกัดเก็บไว้
ประกาศ ผลการประเมินค่างานฯ (เพิ่มเติม) วันที่ 27 เม.ย.65
ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082, 4084
ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4083
ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130
แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund
ยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของทุกปี ติดต่อสอบถาม งท.กจ. 8146
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตัวอย่างบันทึกข้อความและตัวอย่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

IMAGE การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
Tuesday, 14 June 2022
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร... Read More...

ร่วมงานกับเรา

       
     
        

► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/
เสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ ม.ร.
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
       
อินทรธนูและเครื่องหมายฯ
ของเครื่องแบบปกติขาวและ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ) 
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
       

 

 ประกาศราคากลาง   วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
 ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.

Position Name

 สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี
 
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคำแหงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
 
          
 คู่มือการปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
พ.ศ. 2562

 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
   
             

Who' online

We have 6 guests and no members online