ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 6 ต.ค.66
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 เก็บไว้ที่ต้นสังกัด
ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 8 เม.ย.67
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 ให้ต้นสังกัดเก็บไว้
ประกาศ ผลการประเมินค่างานฯ (เพิ่มเติม) วันที่ 27 เม.ย.65
ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082, 4084
ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4083
ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130
แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund
ยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของทุกปี ติดต่อสอบถาม งท.กจ. 8146

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

IMAGE การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
Tuesday, 14 June 2022
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร... Read More...

ร่วมงานกับเรา

       
     
        

► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/
เสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

 สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         
อินทรธนูและเครื่องหมายฯ
ของเครื่องแบบปกติขาวและ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ) 
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
 ประกาศราคากลาง  
       

 

  ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.

Position Name

 วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 กลุ่มงานที่ปรึกษาทาง
จรรยาบรรณ จริยธรรม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี
 
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
            
 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทาง
การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
พ.ศ. 2562

 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี

     
             

Who' online

We have 16 guests and no members online