ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 9 เม.ย.64
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 ให้ต้นสังกัดเก็บไว้
ส่งต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.1 ให้กับ กจ. สธก. ภายในวันที่ 17 ต.ค.63
สำเนาแบบ ป.ม.ร.1,ต้นฉบับแบบ ป.ม.ร.2 และ แบบ ป.ม.ร.3 ให้ต้นสังกัดเก็บไว้
ทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบคำขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ K Master Pooled Fund
ยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม ของทุกปี ติดต่อสอบถาม งท.กจ. 8146
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตัวอย่างบันทึกข้อความและตัวอย่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

ร่วมงานกับเรา

       
        

► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/
เสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ ม.ร.
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
       
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
   แผนการบริการและพัฒนา
บุคลากร ม.ร.
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน
โดย สุรดี เขียวหวาน
 ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.

Position Name

ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
            
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี

ตัวอย่าง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
พ.ศ. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี
 
 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
            
  ขายทอดตลาด
พัสดุชำรุด
         
           

Who' online

We have 8 guests and no members online