แบบประเมินค่างาน

   
 บันทึกข้อความ (29 มี.ค.59)

■  เอกสารแนบ 1      
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
 

        
■  เอกสารแนบ 2     
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

       
■  เอกสารแนบ 3     
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

       
■  เอกสารแนบ 4     
    แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
    กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

       

 

เอกสารประกอบการประเมินค่างาน

  
 บันทึกข้อความ "การประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย" 
        (ให้ใช้กับการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้วย)
     (1 พ.ย.61)
        

 ตัวอย่าง บันทึกข้อความ "ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน.."    (22 พ.ย.62)

 ตัวอย่าง บันทึกข้อความ "ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน.. (กรณีหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย)"     (30 พ.ย.62)
 
 

 โครงสร้างองค์กร (เอกสารหมายเลข 1)

 
 
ตำแหน่งและอัตรากำลังบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2)

 
 
ภาระหน้าที่หลักโดยย่อของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ฯ (เอกสารหมายเลข 3)
   
 

ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างาน โดยคุณเรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
บรรยาย "การประเมินค่างาน" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 และ

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

คำแนะนำ

  1. ให้ใช้แบบประเมินค่างานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนด
  2. แบบประเมินค่างานจะมีทั้งหมด 5 ส่วน

ตัวอย่างที่เสนอนี้ จะแสดงเฉพาะส่วนที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น

     

   แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ
         ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 

   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   นักวิชาการเงินและบัญชี

   นักวิชาการศึกษา

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

Who' online

We have 113 guests and no members online