► แบบประเมินค่างาน

แบบประเมินค่างาน

   
 บันทึกข้อความ (29 มี.ค.59)

■  เอกสารแนบ 1         
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและรดับชำนาญงานพิเศษ
 

        
■  เอกสารแนบ 2       
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

       
■  เอกสารแนบ 3       
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

       
■  เอกสารแนบ 4       
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
    กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

       

 

 

Who' online

We have 53 guests and no members online