• Last Updated: Monday, 17 August 2020 08:55
  • Published: Friday, 28 February 2020 08:01
  • Hits: 2637
 

 

     ประกาศ ม.ร. เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน     [Update วันที่ 17 ส.ค.63] 

 

 

    ประกาศ ม.ร. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  

 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน่วย พ.ศ.2560

    [แก้ไขประกาศ] ประกาศ ม.ร. เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  [10 หน่วยงาน]  

    [แก้ไขประกาศ] ประกาศ ม.ร. เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  [13 หน่วยงาน] 

 

หลักฐานในการสมัครหัวหน้างาน

   ใบสมัครใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วย         

   แบบคำขอรับการประเมิน (ม.ร. ประเมิน ๑๕)            [6 ชุด]

   คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้างานที่สมัคร 

   แนวคิดพัฒนางาน [เค้าโครงข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน]

 

ประกาศ ม.ร. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (23 หน่วยงาน)

   กองกลาง

   กองคลัง

   กองการเจ้าหน้าที่

   กองกิจการนักศึกษา

   กองแผนงาน

   กองอาคารสถานที่

   กองบริการการศึกษา

   กองงานวิทยาเขตบางนา

   สำนักงานตรวจสอบภายใน

   คณะนิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   คณะมนุษยศาสตร์

   คณะศึกษาศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์

   คณะรัฐศาสตร์

   คณะเศรษฐศาสตร์

   บัณฑิตวิทยาลัย

   สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

   สำนักหอสมุดกลาง

   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

   สำนักพิมพ์

   สถาบันคอมพิวเตอร์

   สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 ติดต่อสอบถาม : งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร 8064

Who' online

We have 44 guests and no members online