ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 (มีผลบังคับใช้ถึง 23 มิ.ย.65)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ.2561 (มีผลบังคับใช้ถึง 23 มิ.ย.65)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2562
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเงินประจำตำแหน่ง
 ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2559
 
 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.09 9925 6625,8429
 

Who' online

We have 75 guests and no members online