ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558


                   

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแแหง 

 แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบ ปส.๑)     

 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.๒)      

 แบบประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ปส.๓)     

 แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน (แบบ ปส.๔)     

 

Who' online

We have 20 guests and no members online