ปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยม ของประเทศไทย

PROBLEM USING MEDIA TECHNOLOGY TO TEACH CHINESE IN HIGH”

น.ส.เสาวลักษณ์ สุขสังข์  (คณะศึกษาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 65 guests and no members online