ความเป็นมาอัตราค่าจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ

  เรื่อง หน่วยงาน    

 นร 0205/7384

ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราราชการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 มิ.ย.42 

 
 ทม 0202.4/14503 ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ ทบวงมหาวิทยาลัย 15 ก.ค.42  
 กค 0526.5/17211 ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลแทนอัตราข้าราชการ กระทรวงการคลัง 9 ส.ค.42  
 นร 0708.3/1321 ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมารเพื่อการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. 10 ส.ค.42  
 นร 0410/28236 ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักงบประมาณ 17 ส.ค.42  
 นร 0205/11757 ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 6 ก.ย.42  
 นร 0204(4)/12101 การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ ทบวงมหาวิทยาลัย 27 มิ.ย.43  
 นร 0707.4.3/164 การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. 20 ก.ค.43  
 กค 0526.5/17971 การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ กระทรวงการคลัง 4 ส.ค.43  
 นร 0410/25724 การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักงบประมาณ 10 ส.ค.43  
 นร 0205/10760 การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 31 ส.ค.43  
 ทม 0204(4)/17376

การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

12 ก.ย.43

 

Who' online

We have 9 guests and no members online