ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร
นายวีรชัน  พันธุ์นรา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
  นางสาวธัญญพัทธ์ เลียบสวัสดิ์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางฉวีวรรณ กำบรรณารักษ์
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

  นางศุภร่าง  พลวิฑูรย์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสวัสดิการ

บุคลากรภายใน (คลิก)

 

นางศริญญา วีรอนันตมิตร
หัวหน้างานฝึกอบรม

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายนรรถพล แสงขำ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางวราภรณ์ เล่งวิริยะกุล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานธุรการ

 

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร

รักษาราชการแทนหัวหน้างานตำแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

   กองการเจ้าหน้าที่

 บุคลากร  (คลิก)

Who' online

We have 43 guests and no members online