ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร
  นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
  น.ส.มุกดา โพธิ์ศรีสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์ 
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

บุคลากรภายใน  (คลิก)


น.ส.คณนา ศรีรัตนกูล
หัวหน้างานสวัสดิการ

บุคลากรภายใน (คลิก)

 

นางศริญญา วีรอนันตมิตร
หัวหน้างานฝึกอบรม

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายนรรถพล แสงขำ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางสาวธัญญพัทธ์ เลียบสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการ

 

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร

หัวหน้างานตำแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

   

Who' online

We have 8 guests and no members online