ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร
  นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
  น.ส.มุกดา โพธิ์ศรีสุข
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางวรวรรณ์ วรจินต์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

บุคลากรภายใน  (คลิก)


น.ส.คณนา ศรีรัตนกูล
หัวหน้างานสวัสดิการ

บุคลากรภายใน (คลิก)

 


หัวหน้างานฝึกอบรม

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายนรรถพล แสงขำ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางสาวธัญญพัทธ์ เลียบสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการ

 

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

น.ส.นวภัทร สุนทรวิภาต

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้างานตำแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

   

Who' online

We have 43 guests and no members online