ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร
นางฉวีวรรณ กำบรรณารักษ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
  นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางฉวีวรรณ กำบรรณารักษ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

บุคลากรภายใน  (คลิก)


นางลาวัลย์ จีนปฏิพัทธ์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสวัสดิการ

บุคลากรภายใน (คลิก)

 

นางศริญญา วีรอนันตมิตร
หัวหน้างานฝึกอบรม

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายนรรถพล แสงขำ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นางสาวธัญญพัทธ์ เลียบสวัสดิ์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานธุรการ

 

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์ 

รักษาราชการแทนหัวหน้างานตำแหน่งทางวิชาการ

บุคลากรภายใน  (คลิก)

 

   กองการเจ้าหน้าที่

 บุคลากร  (คลิก)

Who' online

We have 37 guests and no members online