• Last Updated: Tuesday, 08 September 2020 09:27
  • Published: Friday, 28 February 2020 08:01
  • Hits: 440

  

 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน่วย พ.ศ.2560

 

หลักฐานในการสมัครหัวหน้างาน

   ใบสมัครใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วย         

   แบบคำขอรับการประเมิน (ม.ร. ประเมิน ๑๕)            [6 ชุด]

   คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้างานที่สมัคร 

   แนวคิดพัฒนางาน [เค้าโครงข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน]

 

ประกาศ ม.ร. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

   สำนักงานตรวจสอบภายใน

   กองกลาง

   กองการเจ้าหน้าที่  (งว., งส., งวช.)

   กองแผนงาน

   กองบริการการศึกษา

   กองงานวิทยาเขตบางนา

   คณะนิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   คณะรัฐศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์

   คณะศึกษาศาสตร์

   คณะเศรษฐศาสตร์

   บัณฑิตวิทยาลัย

   สถาบันคอมพิวเตอร์

   สถาบันวิจัยและพัฒนา

   สำนักพิมพ์

   กองการเจ้าหน้าที่  (งท., งธ.)

 

 

 ติดต่อสอบถาม : งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร 8064

Who' online

We have 32 guests and no members online