เอกสารประกอบคำขอลาศึกษา ณ ต่างประเทศและภายในประเทศ


           

    เอกสารประกอบคำขอลาศึกษา ณ ต่างประเทศ  
    แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย   
    โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)         
    เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติงาน          
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  
    บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ         
    ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในประเทศ         
    คำรับรองของผู้บังคับบัญชา        

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130

Who' online

We have 18 guests and no members online