เอกสารประกอบคำขอรับทุนฝึกอบรม และเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

           

 เอกสารประกอบคำขอรับทุนฯ
 ใบสมัครขอรับทุนฝึกอบรมและดูงาน ฯ          
 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา          
 แบบเสนอโครงการฝึกอบรมและดูงานฯ       
 
คำแนะนำในการจัดทำรายงาน
 แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานระชุมและเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ   
 แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
 แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปดูงาน ณ ต่างประเทศและแนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปดูงาน ณ ต่างประเทศ   

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130

Who' online

We have 48 guests and no members online