บุคลากรงานตำแหน่งทางวิชาการ

นายสมนึก สุทธิตังกวิเชียร 
หัวหน้างานตำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรชำนาญการ

 
  น.ส.พรลภัส สุทธิตังกวิเชียร
บุคลากรปฏิบัติการ
 

น.ส.นวภัทร สุนทรวิภาต
บุคลากรปฏิบัติการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตนา พรหมรุ่ง
บุคลากรปฏิบัติการ

 

น.ส.ประภัสสร ศรีสถาน
บุคลากรปฏิบัติการ

 

 

น.ส.ชรินกาญจน์ นวลธรรมสิทธิ์
บุคลากรปฏิบัติการ
 

น.ส.ศศิธร คุณสุวรรณ์

บุคลากรปฏิบัติการ

 

 

น.ส.กรรณิการ์ ศิริศิลป์

บุคลากรปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Who' online

We have 9 guests and no members online