► การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย สุรดี เขียวหวาน     [Update 22 ส.ค.61]

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554   

 

  ► ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน

 

  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ"    [ยกเลิก]


   สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  [ยกเลิก]


  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [ยกเลิก] 

 

  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ พ.ศ.2565     [Update 13 ก.ย.65]

 

  ► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2561    [Update 7 มี.ค.61]

 

  ► บันทึกข้อความ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   [Update 18 พ.ค.61]


  ► ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง   [Update 18 พ.ค.61]

 

   หนังสือคำมั่น   

 

  ► แผนผังการสั่งให้ออกจากราชการ

 

 

 


แบบประเมิน (ป.มร.1 - 3)


   กลุ่มทดลองงาน      [Update 14 ก.ย.65]

       
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

 
 

        

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับบรรจุใหม่
    (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.1)  

  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
    สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
    สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.3)

  
     
   ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

 
    -  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    และตำแหน่งประเภททั่วไป สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.1)

  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
    หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
    หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) (แบบ ป.มร.3)

  

   ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร      [Update 14 ก.ย.65]

   
-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.1)


  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
   ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.3)

  

   ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร      [Update 14 ก.ย.65]

   
-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
และตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.1)


  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สำหรับตำแหน่งประเภท
   วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร (แบบ ป.มร.3)

  

   ตำแหน่งประเภทวิชาการ      [Update 14 ก.ย.65]

   
-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (แบบ ป.มร.1)


  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
   (แบบ ป.มร.3)

  

  
 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป      [Update 14 ก.ย.65]    

   
-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   และตำแหน่งประเภททั่วไป (แบบ ป.มร.1) 

 
  
    -  องค์ประกอบที่ 1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
   หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป (แบบ ป.มร.2)

  
    -  องค์ประกอบที่ 2 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สำหรับตำแหน่งประเภท
   วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป (แบบ ป.มร.3)

  
       

    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ     
    [Update 20 ส.ค.63]

       

 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4080

Who' online

We have 42 guests and no members online