► การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย สุรดี เขียวหวาน        [Update 22 ส.ค.61]

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554   

 

  ► ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน

 

  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" 


   สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [Update 11 ส.ค.58] 

 

  ► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2561    [Update 7 มี.ค.61]

 

  ► บันทึกข้อความ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล      [Update 18 พ.ค.61]


  ► ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง      [Update 18 พ.ค.61]

 

   หนังสือคำมั่น   

 

  ► แผนผังการสั่งให้ออกจากราชการ

 

แบบประเมิน

 

    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)      [Update 1 พ.ค.61]

           ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.1) 

 

    ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1) (แบบ ป.ม.ร.2) 

           ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.2) 

 

    ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2) (แบบ ป.ม.ร.3)

            ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.3)

 

    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ      [Update 20 ส.ค.63]


 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

Who' online

We have 28 guests and no members online