• Category: work-doc
  • Last Updated: Wednesday, 01 May 2024 07:11
  • Published: Monday, 20 February 2023 04:29
  • Hits: 2196
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)
   
   คู่มือขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
   คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน สายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พ.ศ.2562
 คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แนวปฏิบัติการรับขอทุนไปเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คู่มือการปฏิบัติงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต
   
 ด้านงานพัสดุ กองคลัง (สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ, บุคลากรทุกระดับ)
   
   แนวทางการปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 ด้านหลักสูตร กองบริการการศึกษา (สำหรับนักวิชาการ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, บุคลากรสายวิชาการ)
   
   คู่มือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกองบริการการศึกษา
   แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหมวดหมู่วิชาศึกษาทั่วไป
   
 ด้านงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน, นักวิจัย, เจ้าหน้าที่วิจัย)
   
 คู่มือการให้บริการการวิจัย ด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
 คู่มือการให้บริการการวิจัย ด้านส่งเสริมทุนภายใน
 คู่มือและขั้นตอนปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง
 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ www.researcher.ru.ac.th เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คู่มือการใช้งานระบบวารสารวิจัยรามคำแหงสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
   
 ด้านสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ (สำหรับบุคลากรทุกระดับ)  
   
 คู่มือการใช้งานระบบเข้ารับการอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต
 วิธีการสำรองข้อมูลลง OneDrive บน Microsoft 365 Online
 คู่มือการกำหนดค่าการใช้งานระบบโทรศัพท์ VoIP โดยใช้ Application บน Smart Phone
 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)
   คู่มือการลงทะเบียนและการเริ่มใช้งาน E-mail @ru.ac.th by Microsoft Office 365
 คู่มือการใช้งานระบบ RU-PORTFOLIO
 แนวปฏิบัติการสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)
   
 ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน กองการเจ้าหน้าที่ (สำหรับบุคลากรทุกระดับ)  
   
   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   
 ด้านอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ (สำหรับช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, บุคลากรทุกระดับ)
   
   แนวปฏิบัติที่ดีการติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น
   แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
   
 ด้านการคุมสอบนักศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (บุคลากรทุกระดับ) 
   
   คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมการสอบ
   

Who' online

We have 12 guests and no members online