• Last Updated: Tuesday, 22 June 2021 03:26
  • Published: Thursday, 13 June 2019 08:24
  • Hits: 1036
   
   


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2556ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 (รอบการประเมินที่ 2)
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 (รอบการประเมินที่ 1)
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564แผนการบริหารและพัฒนาบุคลการมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2554

   

Who' online

We have 25 guests and no members online