• Last Updated: Friday, 03 March 2023 04:34
  • Published: Thursday, 13 June 2019 08:24
  • Hits: 4574
   
   

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2556

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

     -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559

     -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559

     -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

     -  ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย

     -  ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการ พ.ศ.2565

     -  ขั้นตอนการแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วย

     -  ขั้นตอนการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     -  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลการมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     -  การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนตีพิมพ์และรางวัลสำหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสานทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภายในประเทศหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนฝึกอบรมและหรือดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

     -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 (รอบการประเมินที่ 2)
        ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 (รอบการประเมินที่ 1)
        ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

     -  ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

     -  ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     -  ขั้นตอนหลักเกณฑ์การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     -  ขั้นตอนการเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

     -  ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยสวัสดิการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

     -  ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยสวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึง
        แก่ชีวิต พ.ศ. 2561

     -  ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

     -  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

     -  แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ

     -  ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551

     -  ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554

     -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2554

     -  ขั้นตอนและระยะเวลาการสอบสวน ความผิดวินัยบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   

Who' online

We have 106 guests and no members online