หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตัวอย่างบันทึกข้อความและตัวอย่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งประเภทผู้บริหารฯ
วันที่ 14 - 28 ก.พ.61
- ร่าง - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ....
ทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม
สามารถยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
       
ประเภทตำแหน่งวิชาการ
สายงานสอนและวิชาการ
 ศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 อาจารย์
 
ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้บริหาร
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
       หรือเที่ยบเท่า
 ผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า
ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่วิจัย
 นักตรวจสอบภายใน
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 นักประชาสัมพันธ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักวิจัย
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการช่างศิลป์
 นักวิชาการพัสดุ
 นักวิชาการโภชนาการ
 นักวิชาการศึกษา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 นักวิทยาศาสตร์
 นักวิเทศสัมพันธ์
 นักเอกสารสนเทศ
 นิติกร
 บรรณารักษ์
 บุคลากร
 วิศวกร
 
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
 นักกายภาพบำบัด
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 พยาบาล
 เภสัชกร
 สถาปนิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 ช่างเทคนิค
 ช่างพิมพ์
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างภาพ
 ช่างศิลป์
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

ร่วมงานกับเรา
 

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ ม.ร.
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
         
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
   ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
            
 มาตรการทางการ
บริหารในการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิให้เกี่ยวข้องกับการ
ค้ามนุษย์
 แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ 2560
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี
 ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.      

Who' online

We have 64 guests and no members online