• Category: ITA
  • Last Updated: Wednesday, 03 July 2019 08:52
  • Published: Friday, 14 June 2019 03:57
  • Hits: 564
   
โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล" กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
  โครงการพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
   
ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา "กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล" ปีงบประมาณ 2562

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา "กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล" ปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม

   
 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การสร้างแรงจูงใจ และสานสัมพันธ์ในการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่" ปีงบประมาณ 2562

 
ขออนุมัติโครงการอบรมสัมนา เรื่อง "การสร้างแรงจูงใจ และสานสัมพันธ์ในการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่" ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินโครงการ ฯ เรื่อง "การสร้างแรงจูงใจ และสานสัมพันธ์ในการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่" ปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม

 

Who' online

We have 22 guests and no members online