• Category: ITA
  • Last Updated: Monday, 05 February 2024 03:21
  • Published: Friday, 14 June 2019 03:57
  • Hits: 853

 

คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
   
   
 คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรม

 คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณธรรม
 และความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
 และความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

 

 

 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางจรรยาบรรณ จริยธรรม

   งานบริหารงานบุคคล โทร.02-3108000 ต่อ 4082, 4084

   งานตำแหน่งทางวิชาการ โทร.02-31088429

   งานวินัยและนิติการ โทร.02-3108000 ต่อ 4070

   
   

 

Who' online

We have 7 guests and no members online