ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569    [Update 15 มี.ค.66]

 
 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "การเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีที่ได้รับอนุมัติผลการประเมินค่างาน ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พ.ศ.2665"    [Update 17 ต.ค.65]
 


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  "จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"   

          ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  "ขยายระยะเวลาการใช้กรอบตำแหน่งและจำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 พ.ศ.2565"    

 
 รูปแบบการจัดทำผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานเชิงสังเคราะห์    [Update 27 ต.ค.65]
 
 

การเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กรณีที่ได้รับอนุมัติผลการประเมินค่างาน ก่อนวันที่ 11 พ.ค.2565 

     การเสนอขอรับการประเมินแบบ  "ใหม่"
ไม่กำหนดระยะเวลาการเสนอขอรับการประเมิน
 
 ตำแหน่งประเภททั่วไป 

ชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ 
   
บันทึกข้อความขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
และระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (มร.ปส.1)  
 

            > หน้าปกและใบรองปก  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ   

      คู่มือปฏิบัติงานหลัก (3 ส่วน)  

           >  หน้าปกและใบรองปก  

           >  คำนำ    

           >  สารบัญ  

 
    รูปแบบโครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์  

           >  หน้าปกและใบรองปก  

 
    รูปแบบโครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์   

           >  หน้าปกและใบรองปก  


ตัวอย่าง

   >  ตัวอย่างผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานเชิงสังเคราะห์ 1
   >  ตัวอย่างผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานเชิงสังเคราะห์ 2

รายละเอียดจำนวนผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดการจัดทำผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ


แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 

 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 


ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
   
บันทึกข้อความขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
และระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ (มร.ปส.2)
 
            > หน้าปกและใบรองปก  


ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ
 
      คู่มือปฏิบัติงานหลัก (3 ส่วน)  

           >  หน้าปกและใบรองปก  

            >  คำนำ    

           >  สารบัญ  

      รูปแบบโครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์  

           >  หน้าปกและใบรองปก  

      รูปแบบโครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์   

           >  หน้าปกและใบรองปก  


ตัวอย่าง

   >  ตัวอย่างผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานเชิงสังเคราะห์ 1
   >  ตัวอย่างผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานเชิงสังเคราะห์ 2

รายละเอียดจำนวนผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดการจัดทำผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษผู้ชำนาญการ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ


แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 

 กรณี ตำแหน่งหัวหน้างาน


 บันทึกข้อความขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
  

 แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (มร.ปส.4)
  

           > หน้าปกและใบรองปก  

   
 
 

ประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสู่งขึ้น

วันพุธที่ 12 ต.ค.65  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เอกสารในการประชุมวันที่ 12 ต.ค.65 ณ อาคารหอประชุมรามคำแหงมหาราช

       Slide ประกอบการประชุม
       เอกสาร ประกอบการประชุม

 
   
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลัก   {ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ,ประเภททั่วไป}  [Update 30 มี.ค.65]


 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่   [Update 14 ก.ย.65]
          [กรณี ตำแหน่งหัวงาน/หัวหน้าฝ่าย]          

           *** ผู้เสนอแนวคิดฯ สามารถ เพิ่ม ข้อ 3, ข้อ 4 ฯลฯ ได้ตามลักษณะงานในความรับผิดชอบ


 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 12 มิ.ย.55)

 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม (วันที่ 7 ธ.ค.55)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553


        เอกสารแนบ 1

        เอกสารแนบ 2

        เอกสารแนบ 3

เอกสารชี้แจง สกอ. แก้ไข เอกสารแนบ 4

        เอกสารแนบ 4  [Update 15 พ.ย.60]

        เอกสารแนบ 5

        เอกสารแนบ 6


 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [Update  26 พ.ค.58]

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเที่ยบเท่า ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  [Update  29 พ.ค.58]

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
 
               ประกาศมหาวิทยาลัย บัญชีแนบท้าย ประกาศ กบม. และใบสมัคร การดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565

    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
    ประกาศ ม.ร. เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565"
           บัญชีแนบท้ายประกาศ ม.ร.ระกาศ เรื่อง "จำนวนกรอบตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565" 
     ประกาศ กบม. เรื่อง "รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562"     [Update  28 ม.ค.62]
     ขั้นตอนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  [Update  5 ก.พ.62]
    ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   
      แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. ร่างประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี)   
    แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม. หารือการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี) 

 

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง "ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"   
 เอกสารแนบ1 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ)    
 เอกสารแนบ2 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ) 
 เอกสารแนบ3 (หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)   

 เอกสารชี้แจง สกอ.  [Update 15 พ.ย.60]
 เอกสารแนบ4 (หลักเกณฑ์และแบบประเมิน ค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)     [Update 15 พ.ย.60]


 เอกสารแนบ5 (คำนิยาม)

 เอกสารแนบ6 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน)  

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญงานพิเศษ

            [ม.ร. ประเมิน 1]  Update 14 ก.พ.61  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]

 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   

          [ม.ร. ประเมิน 2]   Update 14 ก.พ.61  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2565

           แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน) 

           [มร.ปส. 4]    Update 7 ต.ค.65    


 แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [ม.ร. ประเมิน 4]    


 แบบประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร [ม.ร. ประเมิน 5]      


 แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานหลัก           [ม.ร. ประเมิน 6]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์        [ม.ร. ประเมิน 7]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์        [ม.ร. ประเมิน 8]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย         [ม.ร. ประเมิน 9]   [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น       [ม.ร. ประเมิน 10]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 11]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ       [ม.ร. ประเมิน 12] [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน        [ม.ร. ประเมิน 13]  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 ระดับคุณภาพของผลงานการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น [ม.ร. ประเมิน 14]   [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพข้อเสนอแนวความคิดหรือวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

           [ม.ร. ประเมิน 15]  Update 26 ก.ค.62  [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]


 แบบประเมินคุณภาพผลงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา       [ม.ร. ประเมิน 16]    Update 26 ก.ค.62 [กรณีขอรับการประเมินแบบเดิม]

 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 8 ฉบับ    Update 7 ต.ค.65 


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2565ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2565
       

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร     

  เอกสารการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2565
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2565
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  [Update 25 ก.ย.66]

  

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (มร.ปส. 1)     

  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   [Update 25 ก.ย.66]

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
        และระดับชำนาญการพิเศษ (มร.ปส. 2)     

  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ     


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  [Update 25 ก.ย.66]

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
     และระดับเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (มร.ปส. 4)      

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ.2567    [Update 12 มี.ค.67]

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ
         ที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (มร.ปส. 5)
             

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รูปแบบผลงานและแบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2567    [Update 28 พ.ค.67]

   
 
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4082,4084

 

Who' online

We have 14 guests and no members online